Website BannerCUTTING

    บริษัทฯได้ผลิตสินค้าสำหรับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกโดยการปั๊มชิ้นงาน (Cutting) ลูกค้าจะระบุความต้องการในการปั๊มชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าวัตถุดิบของลูกค้าหรือวัตถุดิบของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบโดยการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
 
 
 วัตถุดิบที่ผ่านการ Cutting แล้วเพื่อเตรียม
 ห่อใส่ถุงให้เรียบร้อย เพื่อส่งลูกค้าหรือเข้าผลิตในขั้นตอนต่อไป 

 
 
   งาน แพ็ค สำเร็จถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

งาน Cuttng ที่ผ่านกระบวนการผลิตงานเย็บมีความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนต่อไป
Current Pageid = 7